汉字 震

拼音: zhèn   注音: ㄓㄣˋ

部首:   部外笔画: 7   总笔画: 15

五笔86/98:FDFE   仓颉:MBMMV   郑码: FVGH   电码: 7201

笔顺编号:145244441311534   四角号码: 10232   UNICODE:9707基本字义

zhèn  ㄓㄣˋ
 1. 疾雷(霹雳)使物体振动:“~夷伯之庙”。~霆。
 2. 雷:“烨烨~电。”
 3. 巨大的力等使物体剧烈颤动:~撼。~荡。~颤。~响。~动。声~遐迩。
 4. 迅速或剧烈地颤动:地~。身子不由得一~。
 5. 特指“地震”:~灾。~源。~中。~级。~情。防~。抗~。余~。
 6. 〔~旦〕佛教经籍中的译名,指中国。
 7. 惊恐或情绪过分激动:~惊。~怒。~骇。~慑。

英汉互译

shake   shock   vibrate  

方言集汇

 • 粤语:zan3
 • 客家话:[海陆丰腔]zhin3zhin5(zhin1)[宝安腔]zin3[台湾四县腔]tsiin3tsiin5(zin1)[陆丰腔]zhin6[沙头角腔]zun1[客英字典]zhin3[东莞腔]zin3[梅县腔]zhin3zhun1[客语拼音字汇]zin3

详细解释

 • zhèn
 1. (形声。从雨,辰声。雷、雨常常并作,故从雨。本义:雷,疾雷)
 2. 同本义 [thunders]
  1. 震,劈历振物者。——《说文》
  2. 三月癸酉,大雨震电。——《春秋》。孔颖达疏:“ 何休云:震,雷也。电,霆也。”。
 3. 又如:震震(雷、鼓、车、马等所发出的巨响);震厉(雷声);震霆(轰雷,响雷);震雷(响雷);震响(震雷似的响声)
 4. 八卦之一。雷之象 [one of the Eight Diagrams]
  1. 万物出乎震。震,东方也。——《易·说卦》。
 5. 又如:震宫(东方);震方(震位,震维。东方);震区(东方)
 6. 与天子有关 [imperial]。如:震位(指东宫,即“太子之宫”);震宫(太子所住的宫殿);震业(帝王的事业);震储(皇储,太子)
 7. 威势;威严 [power and influence;prestige;dignity]
  1. 夫兵戢而时动,动则威,观则玩,玩则无震。——《国语·周语上》
  2. 畏君之震。——《左传·成公二年》。
 8. 又如:震灼(威势极盛);震肃(因慑于威势而肃然)

词性变化

 • zhèn
 1. 震动,物体自身动荡或使物体动荡 [shake]
  1. 后数日驿至,果地震陇西。——《后汉书·张衡传》
  2. 雷奔电泄,震天动地。——《水经注·河水》
  3. 以类天之震曜杀戮也。——《汉书·刑法志》
  4. 震惊朕师。——《书·舜典》
  5. 余威震于殊俗。——汉· 贾谊《过秦论》
  6. 内地为之震。——清· 邵长蘅《青门剩稿》。
 2. 又如:震掉(颤动);震域(地震波及的范围);震裂(物体因受震动而裂开);震主之威(指人威势极为盛大,使君王畏忌不安)
 3. 震惊;惊惧;使惊惧 [fear;dread;shock]
  1. 愿承闲而自察兮,心震悼而不敢。——《楚辞·九章·抽思》
  2. 簿者数内大使以震其君。——《韩非子·八奸》
  3. 权以示群下,莫不响震失色。——《资治通鉴》。
 4. 又如:震汗(因惊惧而颤抖出汗);震怖(惊恐);震悸(惊怖恐惧);震慑(震惧。形容极害怕)
 5. 心动;激动 [(of heart) beat;excite]
  1. 若听乐而震,观美而眩,患莫甚焉。——《国语·周语下》。
 6. 又如:震怜(动情怜恤)
 7. 振兴;振奋 [develop vigorously;rouse oneself]
  1. 莫不震叠。——《诗·周颂·时迈》
  2. 滞久而不震,生乃不殖。——《国语》。
 8. 又如:震奋(振作奋发);震发(奋发,奋起);震激(振作激发)
 9. 怒 [anger]
  1. 震于廷。——《太玄·释》。范望注:“震,怒也。”。
 10. 又如:震恚(大怒,盛怒);震扑(怒而攻打);震愤(大怒)
 11. 地震 [have an earthquake]
  1. 八月丁酉,南宫极震。——《左传·昭公二十三年》
  2. 震之所在。(地震所在的方位。)——《后汉书·张衡传》。
 12. 又如:震中;震波;震级

《康熙字典》

 • 《戌集中》《雨字部》 ·震 ·康熙筆画:15 ·部外筆画:7
 • 〔古文〕��《唐韻》章刃切《集韻》《韻會》《正韻》之刃切,��音振。《說文》劈歷振物者。从雨辰聲。《註》徐鉉曰:今俗別作霹靂,非是。《易·說卦》震爲雷。《詩·小雅》震電。《傳》震,雷也。《春秋·僖十五年》震夷伯之廟。《疏》雷之甚者爲震。《釋名》震,戰也。所擊輒破,若攻戰也。 又卦名。《易·說卦》萬物出乎震。震,東方也。 又《易·說卦》震,動也。《書·舜典》震驚朕師。《盤庚》爾謂朕,曷震動萬民以遷。《詩·周頌》薄言震之。莫不震��。《春秋·文九年》地震。《疏》公羊傳曰:震者何,動地也。《周語》伯陽父曰陽伏而不能出,隂迫而不能��,於是有地震。 又《爾雅·釋詁》震,懼也。《易·震卦》洊雷震,君子以恐懼修省。 又《廣韻》威也。《易·未濟》震用伐鬼方。《詩·大雅》王奮厥武,如震如怒。 又《廣韻》起也。《易·雜卦傳》震,起也。 又《公羊傳·僖九年》葵丘之會,桓公震而驚之,叛者九國。震之者何,猶曰振振然。 又《爾雅·釋詁》娠,震動也。《註》娠,猶震也。《疏》大雅生民云:載震載夙。昭元年左傳曰:邑姜方震大叔。哀元年左傳曰:后緡方震。皆謂有身爲震,故云娠猶震也。 又《書·禹貢》震澤底定。《傳》震澤,吳南太湖名。 又《集韻》升人切,音申。與娠同。女姙身動也。《左傳·震動釋文》震又音申,懷姙也。《集韻》通作。 又《集韻》一曰官婢女隷謂之娠。 又《韻會》《正韻》��之人切,音眞。怒也。《班固·東都賦》赫然發憤,應者雲興。霆擊昆陽,憑怒雷震。《前漢·敘傳》票騎冠軍,猋勇紛紜。長驅六舉,電擊雷震。《註》師古曰:震音之人反。 又《字彙補》震旦,中國也。《梁書》盤盤國稱梁主爲震旦天子。从之人切。

说文解字

 • 《卷十一》《雨部》 ·震
 • 劈歴,振物者。从雨辰聲。《春秋傳》曰:“震夷伯之廟。” ��,籒文震。章刃切〖注〗臣鉉等曰:今俗別作霹靂,非是。

English

shake, quake, tremor; excite


别人正在查的字