汉字 漫

拼音:màn 注音: ㄇㄢˋ

部首: 部外笔画:11 总笔画: 14

简体部首: 简体部外笔画: 11 简体总笔画:14

繁体部首:

五笔86/98:IJLC 仓颉: EAWE 郑码: VKLX 电码:3355

笔顺编号:44125112522154 四角号码:36147 UNICODE:6F2B基本字义

màn  ㄇㄢˋ
 1. 水过满,四外流出,漾出来:河水~出河床。~溢。~流。~漶(文字、图画等因受潮而模糊不清,如“字迹~~”)。
 2. 淹没:大水~过桥面。
 3. 满,遍,到处都是:迷~。~山遍野。
 4. 没有限制,没有约束,随意:散~。~谈。~话。~步。~不经心。~骂(乱骂)。~~(时间或空间没有边际,如“~~长夜”)。~游。

英汉互译

all over the place brim over free overflow 

方言集汇

 • 粤语:maan6
 • 客家话:[台湾四县腔]man5nem1[梅县腔]man5[海陆丰腔]man6nem1[东莞腔]man3[客语拼音字汇]man4[宝安腔]man3[客英字典]man5
 • 潮州话:bhuang6(bũang)[潮州]bhuêng6[饶平、揭阳、潮阳]muang6

详细解释

 • màn

〈动〉

 1. (形声。从水,曼声。本义:水过满向外流)
 2. 同本义 [overflow]
  1. 诸山崩,鸿水溢。——《三国志·吴主传》
  2. 譬如写水著地,正自纵横流漫,略无正方圆者。——《世说新语·文学》
  3. 渐见江势阔,行嗟水流漫。——宋之问《自湘源至潭州衡山县》
 3. 又如:漫溢(水满向外流);漫口(堤岸被水冲溃);水漫金山;漫溃(水涨破堤而出);漫泄(水满外流);漫流(水势很大的河流);漫然(浩大的样子);漫滋(形容水涨溢漫延);漫衍(泛滥)
 4. 充满;遍,周遍 [fill the air;spread all over;all over the place]
  1. 亭东自足下皆云漫。——清· 姚鼐《登泰山记》
 5. 又如:漫天彻地(弥漫天空,充满地面。形容势头极大);漫山(满山,遍山);漫天盖地(遍布天地之间);漫野(遍野);漫荡荡(遍布的样子)
 6. 用泥糊 [paste]。如:漫墙(用泥糊墙);漫抹(涂抹)
 7. 隔 [separate]
  1. 你这不去,惹的大的们恼了,这才“漫墙撩胳膊,丢开手”了。——《醒世姻缘传》
 8. 污;玷污 [blamish;snear]
  1. 又欲以其辱行漫我。(辱行:坏品行)——《庄子·让王》

词性变化

 • màn

〈形〉

 1. 放纵;散漫;不受约束 [free;casual;unrestrained]
  1. 公漫久矣。——欧阳修《新唐书》
 2. 又如:漫家(不受门户限制的学派);漫天要价(无限度地乱要价)
 3. 广远的样子 [vast]。如:漫沙(广阔的沙地);漫天过海(形容没有边际);漫衍(绵延伸展的样子);漫演(连绵不尽)
 4. 长的样子;辽远的样子 [very long]
  1. 别日何易会日难,山川悠远路漫漫。——三国魏· 曹丕《燕歌行》
 5. 又如:漫远(漫长遥远);漫长(长得没有尽头的);路漫漫;夜漫漫
 6. 模糊 [vague]
  1. 其远古刻尽漫失。——姚鼐《登泰山记》
 7. 又如:漫失(模糊剥蚀);漫略(文辞模糊简略);漫暗(模糊不清);漫剥(因剥蚀脱落而模糊不清)
 8. 平缓 [flat]。如:漫岗(坡度很小的山脊);漫坡(较缓的斜坡)
 • màn

〈副〉

 1. 随便;随意 [free;at random]
  1. 漫卷诗书喜欲狂。——唐· 杜甫《闻官军收河南河北》
 2. 又如:漫然(随便的样子);漫抄(随手写录);漫书(随意书写);漫言(随便地说);漫叩(随便发问);漫识(随手记载);漫题(信手书写的文字)
 3. 徒然 [in vain]
  1. 漫劳车马驻江干。——杜甫《宾至》
 4. 遍;普遍 [everywhere;all over]
  1. 漫撒子(种籽)。——《齐民要术》
 5. 都;全 [completely;entirely]
  1. 漫不敢可否事。——胡铨《上高宗封事》

《康熙字典》

 • 《巳集上》《水字部》 ·漫 ·康熙筆画:15 ·部外筆画:11
 • 《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》��莫半切,音縵。大水也。一曰水浸淫敗物。《揚子·方言》溼敝爲漫。 又水名。《後漢·郡國志》成臯有漫水。 又名。《水經注》橐水,出橐山,北流出谷,謂之漫。 又漫漫,長遠貌。《左思·吳都賦》廓廣庭之漫漫。 又雲色也。《尚書·大傳》卿雲爛兮,禮漫漫兮。 又徧也。《公羊傳·宣三年》郊牛死,不言其所食,漫也。《註》徧食牛身。 又放也。《前漢·藝文志》漫羨而無所歸心。 又汗漫,渺茫貌。《關尹子·九藥篇》勿以汗漫曰道之廣。 又澶漫,猶縱逸也。《莊子·馬蹄篇》澶漫爲樂。 又川原之形。《張衡·西京賦》澶漫靡迤。 又爛漫,分散之形。《王延壽·魯靈光殿賦》流離爛漫。 又《揚子·方言》漢漫,懣也。朝鮮洌水之閒煩懣謂之漢漫。 又與墁同。塗也。《莊子·徐無鬼》郢人堊漫其鼻端。 又《集韻》《韻會》《正韻》��謨官切,音瞞。水大貌。 又《博雅》漫漫,平也。 又漫漫,路長貌。與曼通。 又《集韻》莫晏切,音謾。與慢同。惰也。亦作僈。 又《韻補》叶民堅切,音眠。《魏文帝·寡婦賦》歷夏日兮苦長,涉秋夜兮漫漫。微霜隕兮集庭,燕雀飛兮我前。 又叶眼見切,音面。《揚雄·甘泉賦》仰矯首以高視兮,目瞑眴而無見。正瀏濫以弘惝兮,指東西之漫漫。*考證:〔《尚書·大傳》卿雲爛兮,體漫漫兮。〕 謹照原文體改禮。

English

overflow of water; spreading


别人正在查的字