汉字 漾

拼音:yàng   注音:ㄧㄤˋ

部首:   部外笔画:11   总笔画:14

简体部首:   简体部外笔画: 11   简体总笔画: 14

繁体部首:

五笔86/98:IUGI   仓颉:ETGE   郑码:VUSK   电码:3363

笔顺编号: 44143112145534   四角号码:38192   UNICODE:6F3E基本字义

yàng  ㄧㄤˋ
 1. 水面动荡:荡~。
 2. 液体溢出来:~奶。
 3. 〔~濞(bì)〕a.水名,在中国云南省,澜沧江支流;b.地名,在中国云南省。
 4. 方言,小的湖泊。

英汉互译

overflow   ripple  

方言集汇

 • 粤语:joeng6
 • 客家话:[梅县腔]jong5[海陆丰腔]rong6[宝安腔]jong3[台湾四县腔]jong5[客语拼音字汇]yong4yong4[客英字典]jong5
 • 潮州话:央6(痒)

详细解释

 • Yàng

〈名〉

 1. 古水名。漾水 [Yang River]
 2. 汉水上流,源出陕西省宁羌县北潘冢山
 3. 即今嘉陵江上源的西汉水
  1. 漾,漾水。出 陇西相氐道,东至 武都为 汉。——《说文》

词性变化

 • yàng

〈动〉

 1. 水动荡。水面上起波纹;有细浪起伏 [ripple]
  1. 涟漪繁波漾。——谢惠连《泛南湖至石帆》
 2. 又如:漾驰(水流平缓)
 3. 因充满或盛满而溢出 [overflow;brim over]。如:碗里的汤快漾出来了
 4. 泛,荡 [oar]。如:漾舟(泛舟);漾楫(摇桨。借指泛舟)
 5. 飘动;晃动 [wave]。如:漾泊(犹漂泊)
 6. 抛掷;丢弃 [throw]
  1. 把一大块石头漾在奉符县河里。——《喻世明言》
 7. 又如:漾开(抛开;离开);漾砖(投掷砖块)
 • yàng

〈形〉

 1. 水流长 [(of river) long]
  1. 川既漾而济深。——汉· 王粲《登楼赋》
 2. 又如:漾漭(漫溢广远的样子)
 3. 水起伏摇动的样子 [ripple]。如:漾驰(水流平缓)

《康熙字典》

 • 《巳集上》《水字部》 ·漾 ·康熙筆画:15 ·部外筆画:11
 • 〔古文〕瀁《唐韻》《韻會》《正韻》餘亮切《集韻》弋亮切,��。水名。《說文》水出隴西柏道。《書·禹貢》嶓冢導漾。 又水搖動貌。 又長也。《王粲·登樓賦》川旣漾而濟深。 亦作養。*考證:〔《說文》水出隴西氐道。〕 謹照原文氐改柏。

说文解字

 • 《卷十一》《水部》 ·漾
 • 水。出隴西相道,東至武都爲漢。从水羕聲。瀁,古文从養。余亮切

 • 清代段玉裁『說文解字注』
 • 漾水。出隴西豲道。東至武都爲漢。豲各本作柏。字之誤也。今依水經注所引說文正。前志豲道屬天水。後志屬漢陽。漢陽卽天水也。豲道不屬隴西。當作氐道。乃與漢志合。水經注漾水篇曰。許愼、吕忱、闞駰竝言漾水出隴西豲道。東至武都爲漢水。不言氐道。然豲道在冀之西北。又隔諸川。無水南入。疑出豲道之爲謬矣。按禹貢曰。嶓冢道漾。東流爲漢。又東爲滄浪之水。前志隴西郡氐道下曰。禹貢養水所出。至武都爲漢。武都郡武都下曰。東漢水受氐道水。一名沔。過江夏謂之夏水。二條相屬爲辭。隴西郡西下又曰。禹貢嶓冢山、西漢所出。南入廣漢白水。東南至江州入江。鄭注尙書道漾引地理志漾水出隴西氐道。至武都爲漢。至江夏謂之夏水。注梁州沱潛云潛葢西漢。出嶓冢。東南至巴郡江州入江。行二千七百六十里。又云漢別爲潛。其穴本小。水積成澤。流與漢合。大禹自導漢疏通卽爲西漢水也。班、鄭皆謂東漢西漢同出嶓冢。西漢者、別於漢而曰西漢。東流者、本無東偁。班志武都下云東漢者、淺人增字。鄭注云潛葢西漢、今尙書正義倒爲漢西。皆非也。班、鄭所云今水道不合。故異說紛然。金氏榜禮箋曰。後儒言漢水源者、咸求之于嶓冢。榜以漢志攷之。嶓冢導瀁、惟据禹貢漢水言耳。周職方荆漢水、則不導源於嶓冢。故志於武都沮下曰。沮水出武都沮縣東狼谷。南至沙羨南入江、過郡五。行四千里。荆州川。說文、水經、後漢郡國志皆云然。葢瀁水輟流。不與漢相屬。由來久矣。志言禹貢瀁水出隴西氐道縣、至武都爲東漢水。一名沔。過江夏謂之夏水。入江。此明禹貢漢水故道。若魏郡鄴東故大河、館陶屯氏河之類。班氏自謂采獲舊聞。考跡詩書。推表山川。以綴禹貢、周官、春秋、下及戰國、秦漢者如是。非謂漢代逕流之道。東漢水仍上受氐道水也。水經說西漢水曰。瀁水、出隴西氐道縣嶓冢山。東至武都沮縣爲漢水。東南至江州縣。東南入于江。瀁水旣輟東流。勢必西入。徒以氐道無可考見。後世莫能定其孰爲瀁水。而與東漢水不相屬。得水經校之益明。後儒考漢志不詳于漢源。求嶓冢不得。因旁漢水之山强名之爲嶓冢。亦近誣矣。漢志。禹貢嶓冢山、在隴西西縣、西漢水所出。南入廣漢白水。東南至江州入江。不見于氐道。然於氐道言禹貢瀁水所出。東至武都爲漢。正釋經嶓冢導瀁、東流爲漢。明氐道亦得有嶓冢山。是山峯岫延長。西、氐道皆其盤迴之地。準之地望。氐道當在西縣東。志已于西縣著嶓冢山。氐道例不重出。水經言瀁水出隴西氐道嶓冢山。郭景純山海經注亦言嶓冢在武都氐道縣南。可與漢志互明。西漢水、鄭書注以爲禹貢梁州之潛。以上受漢別。故得西漢水之稱。後乃倂其上流出嶓冢者名之爲西漢水矣。玉裁謂金氏之言、可爲異說折衷。許云出隴西氐道至?都爲漢水。許非用班志而與志同。皆釋尙書禹時漢源也。不言嶓冢山者、言氐道而嶓冢在其中。與志同也。武都者、漢武都郡之武都縣。今甘肅鞏昌府成縣西北百里有仇池城。城東南有漢武都故城。从水。羕聲。余亮切。十部。按韓詩江之漾矣。以爲羕之假借。瀁,古文从養。漾者,小篆。瀁者,壁中古文如是。今尚書作漾者,漢人以篆文改古文也。漢書作養者,今文尚書用假借字也。史記作瀁,葢亦本作養而或加之水旁,因合乎古文。淮南書作洋。高誘曰:洋,或作養。

English

overflow; swirl, ripple; to be tosssed by waves


别人正在查的字